لاستیک و پلاستیک

صنعــت پلاســتیک یكــی از کلیــدی تریــن صنایــع در جهــان بــوده کــه بــا فــرآوری مــواد اولیــه پتروشــیمی، پلیمــری و شــیمیایی، گســتره عظیمــی از کالاهــای واســطه و نهایــی را بـا کاربردهـای مختلـف تولیـد مـی نمایـد. صنایـع بسـته بنـدی و غذایـی، خـودرو و قطعـات خــودرو، لــوازم خانگــی، صنعــت ســاختمان، آبیــاری و کشــاورزی، پزشــكی و …. از جملــه صنایعــی هســتند کــه بیشــترین مصــرف محصــولات پلاســتیكی را دارنــد. کاربــرد اصلــی لاســتیک در صنایــع خــودرو، راه ســازی، ســاختمان و پزشــكی مــی باشــد. حفـظ بازارهـای داخلـی در مقابلـه بـا ورود کالای هـای خارجـی از یـک سـو و ورود، نفـوذ و تسـخیر بازارهـای صادراتـی منطقـه و جهـان از سـوی دیگـر، تولیـد محصـولات بـا کیفیـت و مطابـق اسـتاندارد بیـن المللـی و منطبـق بـا سـلیقه و نظـر مشـتری را اقتضـا مـی نمایـد. در ایـن راسـتا اهیمـت اسـتفاده از تكنولـوژی هـای روز جهـان و ماشـین آلات و تجهیـزات مـدرن بیـش از پیـش نمایـان مـی گـردد. بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون صنعــت پتروشــیمی در ایــران و مزیــت هــای نســبی و رقابتـی ایـن صنعـت بـه نظـر مـی رسـد سـرمایه گـذاری در صنایـع پاییـن دسـت لاسـتیک و پلاسـتیک از راهبردهـای کلیـدی توسـعه صـادرات غیـر نفتـی ایـران باشـد.

 
English
پاسخگویی سریع